صورت جلسه مجمع


صورت های مالی نهایی۹۷


گزارش تفسیری نهایی ۹۷


گزارش فعالیت هیات مدیره ۳۰-۰۹-۱۳۹۷


گزارش ۶ ماه حسابرسی شده منتهی به ۳۱ خرداد ۹۸


گزارش تفسیری ۳۱-۰۳-۱۳۹۸


گزارش فعالیت شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۸