دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30/09/1398 تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شرکت کشت و صنعت شریف آباد


دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30/09/1398آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده


دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30/09/1398زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 


دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30/09/1398دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به۱۳۹۸/۰۹/۳۰


دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30/09/1398گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹


دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30/09/1398 اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)


دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30/09/1398 گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30/09/1398 گزارش تفسیری مدیریت ۱۳۹۸


دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30/09/1398یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی ۱۳۹۸


دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30/09/1398 صورتهای مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)


دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30/09/1398لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به  ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30/09/1398 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


صورت های مالی نهایی۹۷


گزارش تفسیری نهایی ۹۷


گزارش فعالیت هیات مدیره ۳۰-۰۹-۱۳۹۷


گزارش ۶ ماه حسابرسی شده منتهی به ۳۱ خرداد ۹۸


گزارش تفسیری ۳۱-۰۳-۱۳۹۸


گزارش فعالیت شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۸