جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

هیئت مدیره

گزارش کنترل های داخلی 1402.09.30 گزارش کنترل های داخلی

اعضای هیئت مدیره

نماینده : سید محمود حاج اکبری

سمت : مدیر عامل

عضویت: موظف

عضو در هیئت مدیره سایر شرکت ها: خیر

نماینده : دکتر علی چیذری

سمت : رئیس هیات مدیره

عضویت: غیرموظف

عضو در هیئت مدیره سایر شرکت ها: خیر

نماینده : علی بیگناه سیاهکل

سمت : عضو هیات مدیره

عضویت: موظف

عضو در هیئت مدیره سایر شرکت ها: خیر

نماینده : مهندس حسن سبحانی

سمت : عضو هیئت مدیره

عضویت: غیرموظف

عضو در هیئت مدیره سایر شرکت ها: خیر

پرداختی به اعضاء هیات مدیره از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ 

معرفی شرکت