جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات کشاورزی و باغی

گزارش کنترل های داخلی 1402.09.30 گزارش کنترل های داخلی

بخش کشاورزی با دارا بودن ۷۵۰هکتار از اراضی قابل کشت در طول جغرافیایی ۵۰/۱۷ و عرض جغرافیایی ۳۶/۱۸ واقع است،که با استفاده از سیستم های آبیاری بارانی لینیر ،سنتر پیوت، کلاسیک ثابت و آبیاری نواری(تیپ) بعنوان یک بخش مستقل در کشت و صنعت شریف آباد فعال می باشد.
این بخش با اولویت قرار دادن تولید علوفه مورد نیاز دامپروری شرکت توانسته تا ۴۰% از علوفه مورد نیاز دامپروری(در سالهای پر بارش) را تامین نماید.
علاوه بر آن در زمینه کشت سایر محصولات زراعی استراتژیک از جمله گندم،کلزاو… توانسته بطور متوسط سالیانه ۱۵۰۰ تن از دانه این محصولات را تولید نموده که سهم قابل توجهی از تولید منطقه را در رقابت با سایر شرکتها و کشاورزان به خود اختصاص می دهد.

9f18f5dd-e52c-4a85-8177-325e87334339

همچنین بخش کشاورزی ضمن حفظ باغ های موجود در مزرعه نسبت به افزایش سطح زیر کشت حدود۲۳ هکتار باغ بادام اقدام کرده و با دارا بودن ۱۰۸۵۰ اصله درخت بادام که ۵۰۰۰  اصله بارده هستند ،سالیانه بطور متوسط ۱۸ تن بادام برداشت می شود و در سالهای آینده به دو برابر افزایش می یابد.