جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کشت و صنعت شریف آباد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری شد.

-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

-تصویب صورت های مالی

-انتخاب حسابرس و بازرس

-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

-تعین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره

-تعیین پاداش هیئت مدیره

-سایر موارد