جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش یک دستگاه کمپوست ترنر (منقضی شده)

مزایده

آگهی مزایده (نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعداد یک دستگاه: کمپوست ترنر خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۵/٢١
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۱۳۹۱۵۸۲
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.