جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش عدادی گاو حذفی و تلیسه غیر آبستن حذفی

مزایده

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی گاو حذفی و تلیسه غیر آبستن حذفی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/١١/۰٢

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت چهار روز می‌باشد.

محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد

تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.