جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش تعدادی گاو حذفی و گوساله نر شیرخوار و پرواری تا وزن تقریبی ۵۰۰ کیلوگرم

مزایده

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی گاو حذفی و گوساله نر شیرخوار و پرواری تا وزن تقریبی ۵۰۰ کیلوگرم خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/١١/١۴

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت چهار روز می‌باشد.

محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد

تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.