جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش تعدادی گاو حذفی،تلیسه فری ماتن و گوساله نر(منقضی شده)

مزایده

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد

تعدادی:

۱- گاو حذفی

۲-تلیسه فری مارتن

۳_گوساله نرشیرخوار و از شیرگرفته شده

خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۴/۰۶

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.

محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد

شماره تماس هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.