جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش تعدادی از خودروها و ادوات صنعتی ، کشاورزی و دامپروری

مزایده

آگهی مزایده

شرکت کشت وصنعت شریف آباد در نظر دارد تا تعدادی از خودروها و ادوات صنعتی ، کشاورزی و دامپروری خود را از طریق مزایده عمومی به هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا جهت دریافت اسناد مزایده از طریق مالی واقع در سایت مجتمع واقع در استان قزوین،شهرستان البرز ،جاده خاکعلی ،بعد ازراه آهن -فرعی اول-سمت راست ،شرکت کشت و صنعت شریف آباد مراجعه و جهت هماهنگی در خصوص بازدید خودروها و یا ادوات مذکور با شماره ۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱ تماس حاصل نمائید.