جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شیرکاکائو

شیرکاکائو منبع غنی کلسیم ، ویتامین ها و فلانوئید هاست.فلانوئید ها تاثیر مستقیم در ایجاد و نگه داری سلامت بدن به ویژه در هوای آلوده دارند.

شیرکاکائو