جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

زشریف سال ۱۴۰۳ شگفتی ساز خواهد شد !

کشت و صنعت شریف آباد

زشریف سال ۱۴۰۳ شگفتی ساز خواهد شد !

به گزارش روابط عمومی شرکت، فروش شرکت کشت و صنعت شریف آباد در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل رشد ۴۰ درصدی داشته است.
لازم به ذکر است شرکت توانسته در دی ماه سال مالی جاری مبلغ ۸۰۵/۲۵۱ میلیون ریال فروش داشته باشد که این رقم در دی ماه سال مالی قبل ۵۷۴/۴۱۳ میلیون ریال بوده است.
همچنین در آمد عملیاتی شرکت در دی ماه سال جاری نسبت بمدت مشابه سال مالی قبل رشد ۲۴ در صدی داشته است.

زشریف سال ۱۴۰۳ شگفتی ساز خواهد شد !