جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رکورد کلزا درکشت و صنعت شریف آباد از متوسط میزان برداشت در استان بالاتر شد.

رکورد کلزا درکشت و صنعت شریف آباد از متوسط میزان برداشت در استان بالاتر شد.

اوایل فصل تابستان زمان برداشت کلزا است.

میزان زیاد خواص کلزا باعث شده تا اکثر کشاورزان بخصوص جهت خوراک دام آن را کشت کنند.
شرکت کشت و صنعت شریف آباد  نیز جهت نیل در خود کفایی تولید کلزا در همین راستا به کاشت این دانه ی مفید پرداخته است.
از مهم ترین عملیات پس از برداشت کلزا، زمان مناسب و فرآیند خشک کردن و نگهداری آن است که در کیفیت تاثیر به سزایی دارد و عدم همزمانی رسیدگی باعث تلفات در برداشت و کاهش کیفیت مطلوب خوراک دام میشود.

برداشت کلزا مزرعه کشت و صنعت شریف آباد در تیر ماه سال جاری با استفاده از دو دستگاه کمباین نیوهلند پیشرفته در حال انجام است و علی رغم خشکسالی با مدیریت حداقلی آب از کانالهای دشت قزوین این مشکل برطرف شده و رکورد کلزا از متوسط میزان برداشت در منطقه را به خود اختصاص داده است.