جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خرید یک دستگاه تراکتور ۳۹۹ تک دیفرانسیل

مناقصه

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت خرید یک دستگاه تراکتور ۳۹۹ تک دیفرانسیل خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٩/۰۶

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

برای دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۲۴۰۶۰۶۴۸  تماس حاصل نمایید.

ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن مالیات می باشد.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.