جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خرید دو دستگاه تراکتور فرگوسن ۳۹۹ شش سیلندر جهت استفاده در واحد خوراکسازی

خرید دو دستگاه تراکتور فرگوسن 399 شش سیلندر جهت استفاده در خوراکسازی

به همت سید محمود حاج اکبری مدیر عامل شرکت و رایزنی های ایشان دو دستگاه تراکتور فرگوسنن ۳۹۹ شش سیلندر ججهت استفاده در خوراکسازی بعنوان کشنده فیدرهای متحرک خریداری شد.