جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خرید تعداد یک دستگاه تبدیل خامه به کره (چرن) (منقضی شده)

مناقصه

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تکمیل خط تولید  خود تعداد یک دستگاه تبدیل خامه به کره (چرن) بصورت تمام اتوماتیک با ظرفیت حداقل سه تن در ساعت ، را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس: اقای نوری

۰۹۱۲ ۳۰۲ ۱۹۱۶

۰۲۵۳۳۳۴۰۲۶۵

زمان انتشار:١۴۰۰/۰١/٢۶

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.