جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جهت اجرای پروژه کشاورزی با کمباین سنگین مجهز به سیستم کنترل ریزش (منقضی شده)

مناقصه

 

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی خود با کمباین سنگین مجهز به سیستم کنترل ریزش  در زمینه:

۱-عملیات برداشت جو در سطح ۵۵ هکتار

۲-عملیات برداشت گندم در سطح ۱۹۵ هکتار

۳-عملیات برداشت کلزا در سطح ۷۰ هکتار

را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.

جهت مشاهده محل و دریافت فرم ثبت نام به آدرس:

جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن ،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.

ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت بر اساس هکتار و با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٣/۰۶

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

شماره تماس هماهنگی:

۰۹۱۱۱۸۵۰۱۳۸

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.