جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جهت اجرای پروژه کشاورزی(منقضی شده)

مناقصه

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی در زمینه :

۱-اجرای عملیات شخم به وسیله تراکتور سنگین در سطح ۶۰۰ هکتار

۲-اجرای عملیات دیسک زنی با تراکتور سنگین و دیسک افست در سطح ۷۰۰ هکتار

را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

تاریخ چاپ آگهی:۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

شماره تماس:

۰۹۱۱۱۸۵۰۱۳۸

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.