جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تامین مصالح و اجرای پروژه عمرانی (احداث ماک خانه)(منقضی شده)

مناقصه

 

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تامین مصالح و اجرای پروژه عمرانی (احداث ماک خانه) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۴/١٩

جهت مشاهده محل و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۲۰ تیر ماه سال جاری به آدرس جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن، فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

شماره تماس هماهنگی:

+۹۸ ۹۱۲ ۷۸۹ ۱۷۶۱

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.