جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تامین مصالح و اجرای پروژه عمرانی (احداث انبار نهاده های دامی)(منقضی شده)

مناقصه

 

آگهی مناقصه(نوبت دوم)

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تامین مصالح و اجرای پروژه عمرانی (احداث انبار نهاده های دامی) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

جهت مشاهده محل و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال جاری به آدرس جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن ،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۵/١۰

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

شماره تماس:

+۹۸۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.