جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

برداشت و حمل قصیل جو از زمین های کشاورزی به محل سیلو شرکت(منقضی شده)

مناقصه

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی خود در زمینه:

برداشت و حمل قصیل جو از زمین های کشاورزی به محل سیلو شرکت

از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.

جهت مشاهده محل و دریافت فرم ثبت نام به آدرس:

جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.

ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت بر حسب کیلو در مزرعه های اصلی و فرعی و با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.

تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰٣/۰٣

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس هماهنگی:

۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱