بخش زراعی(از سال ۱۳۵۵)

در ارتباط با بخش کشاورزی بایستی اذعان نمود که مزرعه شامل قطعات ۷۹۰، ۹۸ ، ۱۱ هکتاری می باشد و بر اساس میزان آب و بر مبنای سهمیه تخصصی وبه میزان ۵% کشت پائیزه و۱۵% کشت بهاره و۳۵ % نیز نیازآبی گیاهان زراعی برای کشت سالانه مشخص می شود.

مبنای تخصیص ماشین آلات به مزرعه بر مبنای هر هکتار یک اسب بخار می باشد و بعبارت دیگر ماشین آلات مزرعه درحد ۸۰۰ اسب بخار تدارک دیده شده است که شامل ۲ تراکتور سنگین و ۲ تراکتور نیمه سنگین و۳ تراکتور سبک و دو دستگاه سواتر می باشد و دنباله بندهای مورد نیاز جهت کشت وداشت و برداشت به حد نیاز وجود دارد.

در ارتباط با سیستم های آبیاری این شرکت یکی از پیشروان استفاده آبیاری تحت فشار بوده است بطوریکه از سال ۱۳۶۹ با استقرار آبیاری تحت فشار از نوع گان درسطح ۱۰۰ هکتار استفاده از سیستم آبیاری مکانیزه را در منطقه شروع نموده است ، پس از آن در سال ۱۳۷۵وبرمبنای برنامه سازمان جهاد کشاورزی و اعلام آمادگی شرکت ۴۰۰ هکتار از اراضی تحت پوشش آبیاری دیلمو قرار گرفت.

که پس از آن با مساعدتهای جهاد کشاورزی و با و اصلاح روشهای آبیاری مدرن  تا کنون ۸۰ درصد از مزرعه به سیستم های پیشرفته  موو wheel  move  ، سنتر پیوت و لینیرکلاسیک ثابت تجهیز گردیده است.

و بدین ترتیب میزان سطح آبیاری با سیستم های مختلف بشرح ذیل می باشد:

۱ –  سیستم سنتر پیوت                    ۶۰ هکتار

۲ –  سیستم لینیر                          ۲۴۰ هکتار

۳ –  سیستم کلاسیک ثابت                 ۴۰۰ هکتار

۴ – آبیاری قطره ای تحت فشار            ۱۵ هکتار

۵ – آبیاری  قطره ای تقلی                  ۵ هکتار

الگوی کشت مزرعه بر مبنای تناوب و منابع آبی و بافت خاک و میزان سودآوری محصولات تعیین می شود و میزان نمونه محصولات زیر کشت مزرعه بطور متوسط بشرح ذیل می باشد :

۱-     محصولات پائیزه شامل : گندم ، جو ، کلزا در سطح ۲۵۰ هکتار

۲-     ذرت علوفه ای کشت اول         ۱۰۰ هکتار

۳-     ذرت علوفه ای کشت دوم        ۱۰۰ هکتار

۴-     یونجه در سطح              ۳۰۰- ۲۵۰ هکتار

۵-     باغات در سطح                         ۹  هکتار

۶-     آیش (کاشت نشده )                ۱۰۰ هکتار

بخش کشاورزی شرکت در سالهای متعددی از سوی جهاد کشاورزی استان بعنوان نمونه استانی معرفی گردیده که عناوین بدست آ.مده به شرح ذیل می باشد:

۱ –  کسب رتبه کشاورز نمونه شهرستان در خاک ورزی حفاظتی سال ۱۳۹۱٫

۲ –  کسب رتبه نمونه استانی در آبیاری تحت فشار در سالهای ۱۳۸۷،۱۳۸۵،۱۳۸۳،۱۳۸۰،۱۳۷۹٫

۳ –  کسب رتبه کشاورز نمونه استانی به عنوان باغدارنمونه در سال۱۳۸۱٫

۴ –  کسب رتبه سوم بهبود کیفیت تولیددر دومین جشنواره کوثر در سال ۱۳۷۸٫

تاریخ آخرین ویرایش: اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲