جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انجام پیمانکاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

مناقصه

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت انجام پیمانکاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید:

۱- مسیر شهر خاکعلی به محل شرکت و بالعکس

۲-مسیر شهرک مهرگان و محمدیه به محل شرکت و بالعکس

۳-مسیر روستای کوندج و حصار خروان به محل شرکت و بالعکس

۴-مسیر روستای شریف آباد و بیدستان به محل شرکت و بالعکس

۵-مسیر شهر قزوین به محل شرکت و بالعکس

تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/١٢/۰۴

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۳۷۳۸۲۶۰۱۵ تماس حاصل و یا به آدرس کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین به تهران،بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از راه آهن،فرعی اول سمت راست،شرکت کشت و صنعت شریف آباد، واحد اداری مراجعه نمایید.

ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.