جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انجام پیمانکاری رستوران

مناقصه

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت انجام پیمانکاری رستوران خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱تماس حاصل و یا به آدرس کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین به تهران،بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از راه آهن،فرعی اول سمت راست،شرکت کشت و صنعت شریف آباد، واحد مدیریت مزرعه مراجعه نمایید.

ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/١٢/۰۴

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.