جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ارائه خدمات کامل و نگهداری تصفیه خانه با ورودی پساب حدود ۱۰۰۰ متر مکعب روزانه(منقضی شده)

مناقصه

 

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد ارائه خدمات کامل و نگهداری تصفیه خانه خود با ورودی پساب حدود ۱۰۰۰ متر مکعب روزانه

را از طریق مناقصه عمومی توسط شخص حقیقی یا حقوقی اجرا نماید.

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٧/٢٧

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

آدرس تحویل اسناد و استعلام :کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین – تهران ، ابتدای جاده خاکعلی ، بعد از پل راه آهن ، فرعی اول سمت راست.

شماره تماس هماهنگی:

۰۹۱۲ ۷۸۹ ۱۷۶۱

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه و همچنین اعلام قیمت با احتساب بیمه و مالیات می باشد.