جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی مزایده دام 

مزایده

آگهی مزایده دام 

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی دام حذفی الشه ،داشتی ،قطع شیر، گوسا له نر و ماده خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

محل بازدید: استان قزوین ، شهرستان ا لبرز ، کیلومتر۱۷ جاده قدیم قزوین – تهران، ابتدای جاده خاکعلی بعد از راه آهن ، فرعی اول سمت راست ، شرکت کشت و صنعت شریف آباد.

جهت کسب اطالعات بیشتربا شماره ذیل تماس حاصل نمائید.

۰۲۸۳۲۵۶۲۰۰۶ محمدی