جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی تجدید مزایده ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامپروری

مزایده

آ گهی تجدید مزایده ماشین آالت و ادوات کشاورزی و دامپروری

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد، تعدادی از ماشین آلات و ادوات کشاورزی کارکرده و فرسوده دامپروری خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

محل بازدید: استان قزوین ، شهرستان ا لبرز ، کیلومتر۱۷ جاده قدیم قزوین – تهران، ابتدای جاده خاکعلی بعد از راه آهن ، فرعی اول سمت راست ، شرکت کشت و صنعت شریف آباد.

شروع بازدید از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره ذیل تماس حاصل نمائید.

۰۲۸۳۲۵۶۲۰۰۶ محمدی