جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی تجدید مزایده ضایعات

مزایده

آگهی تجدید مزایده ضایعات

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد مقداری از ضایعات و آهن آالت کارکرده خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

محل بازدید: استان قزوین ، شهرستان ا لبرز ، کیلومتر۱۷ جاده قدیم قزوین – تهران، ابتدای جاده خاکعلی بعد از راه آهن ، فرعی اول سمت راست ، شرکت کشت و صنعت شریف آباد.

شروع بازدید از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

جهت کسب اطالعات بیشتربا شماره ذیل تماس حاصل نمائید.

۰۲۸۳۲۵۶۲۰۰۶ محمدی