دوازده میلیون عدد شیر لیوانی جهت تغذیه مدارس استان قم توزیع می شود.

نظر به اهمیت استفاده از شیر صنعتی با کیفیت در تغذیه دانش آموزان و اعلام برتری شرکت کشت و صنعت شریف آباد در مناقصه آموزش و پرورش این استان، مقدمات اجرای این قرارداد انجام گردید و کار تولید و توزیع شیر مدارس از صبح روز شنبه 15 آذرماه آغاز شد.